ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން 04-02-2024

4 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President Dr Muizzu decides to pursue policies to make high-quality medication available in the Maldives
04 February 2024, Press Release