Photo Album

Cabinet Meeting 04-02-2024

04 February 2024

Related Articles

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President Dr Muizzu decides to pursue policies to make high-quality medication available in the Maldives
04 February 2024, Press Release