ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުގަންޑާގައި ކުރިޔަށްދާ "ގްރޫޕް އޮފް 77 އެންޑް ޗައިނާ" (ޖީ77) ގެ ދަށުން ބާއްވާ ތިންވަނަ ސައުތް ސަމިޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 ޖަނަވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President calls on the Group of 77 and China to unite and push for greater climate action and climate finance
21 January 2024, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެކަމަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުމަށް "ގްރޫޕް އޮފް 77 އެންޑް ޗައިނާ"ގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު