Photo Album

Vice President attends the Third South Summit of the Group of 77 and China in Uganda

21 January 2024

Related Articles

The Vice President calls on the Group of 77 and China to unite and push for greater climate action and climate finance
21 January 2024, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އެކަމަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުމަށް "ގްރޫޕް އޮފް 77 އެންޑް ޗައިނާ"ގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު