ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، މޮނިއުމެންޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ހީރޯގައި ބޭއްވެވި ހަނދާނީ މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 ޖަނަވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady attend Wreath Laying Ceremony
11 January 2024, Press Release
މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސްގައި ބޭއްވެވި ހަނދާނީ މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
11 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު