ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President assures efforts to facilitate ease for Maldivians residing in Türkiye
27 November 2023, Press Release