Photo Album

The President meets with the Maldivian community in Türkiye

27 November 2023

Related Articles

ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President assures efforts to facilitate ease for Maldivians residing in Türkiye
27 November 2023, Press Release