ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President of Türkiye pays a courtesy call on the President
27 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު