ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބުސާން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ސިޓީގެ މޭޔަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Mayor of Busan Metropolitan City pays a courtesy call on the President
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ބުސާން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ސިޓީގެ މޭޔަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު