ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތު ސައިންސަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

India’s Minister of Earth Sciences pays a courtesy call on the President
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތް އެންޑް ސައިންސަސް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު