Photo Album

Minister of Earth Sciences of India pays courtesy call on the President

18 November 2023

Related Articles

India’s Minister of Earth Sciences pays a courtesy call on the President
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތް އެންޑް ސައިންސަސް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު