ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނުގެބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Special Envoy of the Japanese Prime Minister pays a courtesy call on the President
18 November 2023, Press Release
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު