ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The UAE's Minister of Justice pays a courtesy call on the President
18 November 2023, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު