ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެއަރ ސޮސައިޓީ އަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ "ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

9 ނޮވެންބަރު 2023