ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.އެން.ޔޫ ފަހި މުސްތަޤްބަލް ސްޕީކަރ ސީރީސް 2023ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތަޤުރީރު ކުރެއްވުން

30 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތެދުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޒިންމާތައް އަދާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
30 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges all to attempt their responsibilities with honesty, integrity, and sincerity
30 October 2023, Press Release