Photo Album

The Vice President delivers address at MNU's 'Fahi Mustagbal' Speaker Series 2023 session

30 October 2023

Related Articles

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތެދުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޒިންމާތައް އަދާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
30 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges all to attempt their responsibilities with honesty, integrity, and sincerity
30 October 2023, Press Release