ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލެ އޭރިޔާގެ ފްރަންޓްލައިން ޕޮލިސް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކުރަންފަށާފައި ހުރިކަންކަން ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގައިވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
26 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges the Maldives Police Service to continue their efforts to ensure public safety and security
26 October 2023, Press Release