ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ދެވަނަ ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިޔަމް އަދި އެގްޒިބިޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady stresses importance of accessible, affordable, and decentralised mental health care
10 October 2023, Press Release
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތްފޯރާފަށުގައި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ދުޅަހެޔޮ، އުފެއްދުންތެރި، މުޖުތަމައުއެއްގެ ނާރެސް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
10 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު