ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލެއްވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President casts ballot in 2023 Presidential Elections' second round
30 September 2023, Press Release