ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

6 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
6 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Vice President stresses need for further human resource development in Maldivian aviation industry
06 September 2023, Press Release