ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޅ. ކުރެންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

31 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޅ. ކުރެންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
President Solih inaugurates newly completed infrastructure projects on Lh. Kurendhoo Island
31 August 2023, Press Release