ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލ. މާމެންދުއާއި ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާމެންދޫ އަދި އެ އަތޮޅު ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure projects on L. Maamendhoo and Fonadhoo Islands
29 August 2023, Press Release