ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ހިތަދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih inaugurates completed infrastructure projects on L. Hithadhoo Island
29 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ހިތަދޫ ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު