ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބ. އޭދަފުށި އަދި ހިތާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

21 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President inaugurates Baa Atoll Hospital extension on Eydhafushi and new powerhouse and FENAKA Office on Hithaadhoo Island
21 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ބ. ހިތާދޫ އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު