ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

22 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Thulhaadhoo Island
22 August 2023, Press Release
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
22 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު