Photo Album

The President inaugurates infrastructure projects on B. Thulhaadhoo Island

22 August 2023

Related Articles

The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Thulhaadhoo Island
22 August 2023, Press Release
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
22 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު