ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބ. ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

21 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ފުޅަދޫއާއި، ފެހެންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates completion of infrastructure projects on B. Fulhadhoo and Fehendhoo Islands
21 August 2023, Press Release