ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތެވެލި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަހާސިންތާ 2023 އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady attends opening of MNU's 'Theveli 2023' International Conference
21 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ތެވެލި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ 2023" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
21 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު