ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "މަޙްފަލް އަލް-ޤުރުއާނީ 1445" ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

19 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
19 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges everyone to comprehend the meaning of Quranic verses
19 August 2023, Press Release