Photo Album

The Vice President attends IUM’s “Mahfal Al-Qurani 1445”

19 August 2023

Related Articles

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
19 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges everyone to comprehend the meaning of Quranic verses
19 August 2023, Press Release