ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސްގެ "ދާލަން" ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

13 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، "ދާލަން" ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
13 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The First Lady inaugurates 'Dhaalan Clinic' at Hulhumalé Women's Rehabilitation Centre
13 August 2023, Press Release