ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

12 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates completion of infrastructure projects on N. Kendhikulhudhoo Island
12 August 2023, Press Release