Photo Album

The President inaugurates completion of infrastructure projects on N. Kendhikulhudhoo Island

12 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates completion of infrastructure projects on N. Kendhikulhudhoo Island
12 August 2023, Press Release