ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎"ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ފަހި މަގެއް" ފޮތް ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

10 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ފަހިމަގެއް" މިނަމުގައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޙަސަން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ނެރެދެއްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The First Lady launches "Kudhin Tharubihyathu Kurumah Fahi Mageh" book
10 August 2023, Press Release