ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮސްތެޓިކްސް އެންޑް އޯތޮޓިކްސް ލެބޯޓްރީ ހުޅުއްވައިދެއްވުން

9 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The administration establishes Prosthetics and Orthotics Laboratory to advance medical care in the country
09 August 2023, Press Release