ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑާއި ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވައިލެއްވުން

27 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady observe Independence Day military parade and display
27 July 2023, Press Release