ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވައިލެއްވުން

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady attend Independence Day celebrations
26 July 2023, Press Release
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި، ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު