Photo Album

The President and First Lady attend Independence Day celebrations

26 July 2023

Related Articles

The President and First Lady attend Independence Day celebrations
26 July 2023, Press Release
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި، ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު