ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2023

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީއަށް ރަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިޝާން ދިޔަމިގިލީގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް އަރުވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 4 ބޭފުޅަކަށާއި، ކުންފުންޏަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 17 ބޭފުޅަކަށާއި، ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް ދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިއަދު ދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
މިއަދު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަކީ، ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖްތަމަޢާ ދެމެދުގައި އޮތް ރަޙްމަތްތެރި ބަދަހި ގުޅުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The President confers President’s Award for Special Achievement and Special Medal for Memorising the Noble Quran
26 July 2023, Press Release