ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކުންވެސް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
11 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The Vice President urges greater empowerment of women across all sectors
11 July 2023, Press Release