ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް 10 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

10 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްރަށްވެހިންގެ މަރުކަޒު ވަރަށްއަވަހަށް ހުޅުވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The Vice President announces the imminent opening of the Senior Citizens Centre
10 July 2023, Press Release