ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 'ވަންގަވް' ޕްލެޓްފޯމް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުން

10 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ވަންގަވް" އާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އެދަނީ ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
'oneGov' is key to transitioning to a fully digital government, says the President
10 July 2023, Press Release