ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ތަދްރީސުލް ޤުރުއާނުލްކަރީމް" ޤުރުއާން ކުލާސް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

27 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 7 ކަމެއް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
27 މޭ 2023, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC members of F. Nilandhoo Island: Members share the most pertinent needs
27 May 2023, Press Release