ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

9 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Honorary Consuls of the Maldives in Germany pay a courtesy call on the President
09 March 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް އަދި އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު