ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތް

16 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President hosts luncheon in honour of visiting Cambodian Prime Minister
16 January 2023, Press Release
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެންދުރުގެ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު