ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފްގައި މަހާރަޝްތްރާ ގަވަރުނަރު ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު

3 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Governor of Maharashtra hosts lunch in honor of the President and his delegation
03 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ޝަރަފުގައި މަހަރަޝްތްރާގެ ގަވަރުނަރު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު