Photo Album

Lunch hosted by the Governor of Maharashtra in honor of the President

03 August 2022

Related Articles

The Governor of Maharashtra hosts lunch in honor of the President and his delegation
03 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ޝަރަފުގައި މަހަރަޝްތްރާގެ ގަވަރުނަރު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު