ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއުޒީޝަންސް ޔޫނިއަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއުޒީޝަންސް ޔޫނިއަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
The President holds discussions with members of the Musicians’ Union of Maldives
12 April 2022, Press Release