ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ހޮޅުދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

5 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަހެއްގެ ދަށަށް ގެނައުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިންމަވާދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
President meets N. Holhudhoo community leaders and residents, assures help in resolving Meyna School issues
05 January 2022, Press Release