ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަނގްލަދޭޝްއަށް ކުރައްވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަދި އެ މަނިކުފާނާއެކު ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން އެޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު